Uszczelnianie Okien

Dostarczamy gam? produktów do uszczelniania pomi?dzy ram? okien/drzwi, a przylegaj?c? ?cian?. Niezale?nie od rodzaju budynku (komercyjnego, przemys?owego lub mieszkalnego) dobierzemy produkt, który Ci odpowiada.

Istnieje kilka mo?liwo?ci wycieku powietrza wokó? okna:

– W obr?bie okien (mi?dzy szk?em i ram?).

– Mi?dzy ramami okiennymi.

– Mi?dzy ram? okna a konstrukcj? budynku.

Nasze produkty dbaj? o zachowanie ci?g?o?ci struktury. Norma europejska dotycz?ca przenikalno?ci powietrza w oknach i drzwiach (EN 12207), jest okre?lona przez standardow? metod? badawcz? prEn 1026, która jest przeprowadzana na kompletnych zestawach okiennych lub drzwiowych, w warunkach fabrycznych lub laboratoryjnych, przez licencjonowane jednostki testuj?ce, takie jak Instytut Rosenheim w Niemczech. Szczelno?? pomieszcze? mierzy si? je w jednostkach m2 dla ca?kowitej powierzchni i m3 dla przepuszczalno?ci powietrza przechodz?cej przez po??czenia paneli.

LISTA PRODUKTÓW WIATROSZCZELNYCH